Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Graboś Wojciech LASERMET przygotowując się do przedsięwzięcia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, numer wniosku: RPPK.01.04.01-18-0285/17 związanego z „zakupem prasy krawędziowej do gięcia metali”, zaprasza do składania ofert na dostawę przedmiotowego urządzenia. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówień publicznych, udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności dla beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Uprzejmie informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania ofertowego numer 2/2017 z dnia 05.12.2017 r. związanego z „zakupem prasy krawędziowej do gięcia metali”, najbardziej konkurencyjną ofertę na dostawę urządzenia będącego przedmiotem postępowania złożyła firma TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Połczyńska 111, 01-303 Warszawa.

Wola Mielecka 123,
39-300 Mielec
Zakład w Gawłuszowicach 73a,
39-307 Gawłuszowice
tel./fax.: 17 581 92 58
biuro@lasermet.com.pl
PEŁEN KONTAKT